Alkohol och Drogpolicy

Inom förarutbildningen är nykterhet och drogfrihet av grundläggande betydelse.

Trafikskolan ska inte bara kunna garantera uppdragsgivare, elever, handledare och personal en drogfri vistelse i trafiken, utan också verka som föregångare i arbetet med att påverka unga trafikanters attityder till alkohol och andra droger. Detta policy dokument ska vägleda trafikskolan i detta arbete. Policyn omfattar trafikskolans hela personal och alla som slutit avtal med trafikskolan i fråga.

Policy

Trafikskolans mål i undervisningen

* Trafikskolans elever och personal ska kunna garanteras en trafikutbildning helt fri från förekomst av alkohol och andra droger. Vi tillämpar 0-gräns.

* Trafikskolans elever och handledare ska under sin tid på trafikskolan få sådan utbildning om alkohol och andra drogers inverkan på trafiksäkerheten att de utifrån denna kunskap själva ska kunna göra ett aktivt ställningstagande i frågan.

Strategi - Trafikskolans strategi i arbetet med alkohol- och drogfrågor omfattas av följande punkter:

* Trafikskolan ska ha en väl genomtänkt och ständigt uppdaterad alkoholpolicy.

* Trafikskolan ska fortlöpande utbilda all sin personal i hur skolan hanterar alkoholfrågorna.

* Trafikskolan ska ha fastställda rutiner för hur skolan säkerställer nykterhet hos elever och lärare.

* Trafikskolan ska ha en handlingsplan för hur man hanterar situationer som kan uppkomma då alkoholförekomst konstaterats hos skolans personal eller dess elever.

* Trafikskolan ska ha utsett en person som är övergripande ansvarig för arbetet med dessa frågor.

* Alkoholfrågornas roll i undervisningen regleras i trafikskolans undervisningsplan.

Krav - De krav som trafikskoleföretaget ställer på personal och elever är:

* Att det inte är tillåtet att komma berusad eller med kvarstående påverkan av alkohol eller andra droger till undervisning och arbete.

* Att vid användning av läkemedel och andra preparat som kan misstänkas påverka mätresultaten ska detta meddelas till trafikskolans utbildningsledare.

* Att all personal och alla elever som medverkar i trafikskolans verksamhet ska medverka vid provtagning enligt de av företagsledningen fastställda rutinerna.

* Att all personal ska medverka vid misstanke.

* Att om personal inte medverkar vid testning ska detta betraktas som ett positivt svar, alltså att personen är påverkad av någon drog.

* Hjälp som erbjuds anställda på trafikskolan.

Den hjälp som trafikskoleföretaget erbjuder de anställda är:

* Att anställd med alkohol eller narkotika problem ska med förtroende och under full sekretess kunna vända sig till arbetsledningen som använder företagshälsovården för att få hjälp och råd.

* Att anställd som på grund av misstanke eller på annat sätt konstaterats bryta mot företagets krav erbjuds hjälp med sitt missbruk.

* Att anställd som slutar sitt missbruk och aktivt deltar i rehabilitering inte riskerar sin anställning.

Den hjälp som trafikskolan erbjuder elever:

* Elev som konstaterats bryta mot trafikskolans krav ska få information om var denne kan vända sig för att få hjälp med sitt missbruk.

Vi finns på Magasinsgränd 3, vägg i vägg med Studiefrämjandet

Med vänliga hälsningar Håkan och Oskar